Všeobecné obchodní podmínky

1. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ A OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek se stanoví, že pojmy v nich uvedené budou mít následující význam: „Poskytovatelem“ je Lukáš Mitacz, se sídlem: Vlčnov 616, 687 61, IČO: 86963015, email:info@anglidsky.cz, tel: +420/777704334. „Webovými stránkami“ se rozumí webové stránky Poskytovatele www.anglidsky.cz. „Produktem“ se rozumí online výukový materiál nabízený Poskytovatelem za úplatu na Webových stránkách a související služby, tj. zejména online výuková a konverzační videa pro výuku angličtiny, případně též balíčky karet – tzv. flashcards, jež jsou přístupné zejména prostřednictvím aplikace Anki. „Nabyvatelem“ se rozumí osoba, která s Poskytovatelem uzavřela Smlouvu. „Smlouvou“ se rozumí smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem, na jejímž základě se Poskytovatel zavazuje umožnit Nabyvateli ve sjednaném rozsahu a za sjednaných podmínek užívat pro jeho osobní potřebu Produkt a Nabyvatel se zavazuje zaplatit za to Poskytovateli sjednanou úplatu.
1.2 Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Podmínky“) se řídí všechny Smlouvy. Ustanovení Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Odchylná ujednání uvedená ve Smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
1.3. Je-li smluvní stranou spotřebitel (člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná), řídí se vztahy neupravené Podmínkami kromě občanského zákoníku (zákonem č. 89/2012 Sb.) rovněž zákonem o ochraně spotřebitele (zákonem č. 634/1992 Sb.).
1.4. Smlouva se uzavírá výlučně v českém jazyce.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Předmětem Smlouvy je zpřístupnění Produktu Nabyvateli jedním z následujících způsobů, resp. v následujícím rozsahu, a to podle jím objednané varianty:
a) ve formě ročního členství, kdy má Nabyvatel po dobu 1 roku zřízen přístup do zabezpečené sekce Webových stránek, v níž jsou dostupná veškerá placená videa a výukové materiály umístěné na Webových stánkách, nebo
b) ve formě určitého Nabyvatelem objednaného balíčku, kdy jsou Nabyvateli v zabezpečené sekci Webových stránek zpřístupněna placená videa a výukové materiály v rámci objednaného a na Webových stránkách blíže specifikovaného tematického balíčku, přičemž v takovém případě se Poskytovatel zavazuje, že takové materiály budou pro Nabyvatele přístupné minimálně po dobu jednoho roku od jejich zpřístupnění Nabyvateli.
Bližší označení Produktu, variant a tomu odpovídajícího rozsahu jeho užívání (včetně bližšího popisu přístupu do členské sekce anebo jednotlivých balíčků online videí na dané téma), popis jeho hlavních vlastností a cena v CZK, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na Webových stránkách. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. V ceně Produktu není nikdy zahrnuta cena za aplikaci Anki pro iPhone ani za jiné mobilní aplikace, ani za jakékoli hardware nebo software potřebné pro technický přístup k Produktu nebo za internetové připojení. V ceně Produktu není zahrnuta konzultace ve vztahu k poskytnutým materiálům. Jakákoli třetí osoba může Poskytovateli navrhnout vytvoření tematického balíčku či výukového videa, Poskytovatel však není povinen takový balíček či video vytvořit, je rovněž výhradně na uvážení Poskytovatele, zda takto případně vytvořený balíček či video zpřístupní jako placené, nebo neplacené. Bez ohledu na zvolenou variantu Produktu smí Nabyvatel užívat Produkt výhradně pro svou osobní potřebu za účelem samostudia či prohloubení znalostí anglického jazyka.
2.2. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem vzniká okamžikem, kdy řádně vyplněná objednávka umístěná na Webových stránkách (dále jen „Objednávka“) dojde Poskytovateli (nikoliv až potvrzením Objednávky). Odesláním Objednávky Nabyvatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné Objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři na Webových stránkách. Nabyvatel má možnost před vlastním odesláním Objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Objednávka obsahující jakékoli dodatky či odchylky (byť nepodstatné) od Podmínek nebo od nabídky Produktu umístěné na Webových stránkách se považuje toliko za nabídku na uzavření Smlouvy.
2.3. Odesláním objednávky se Nabyvatel zavazuje zaplatit cenu za jím objednanou variantu Produktu specifikovanou na Webových stránkách u objednané varianty Produktu.
2.4. Poskytovatel zašle Nabyvateli na jím v Objednávce uvedenou emailovou adresu potvrzení Objednávky, k němuž budou přiloženy též Podmínky.

3. ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cenu Produktu hradí Nabyvatel platební kartou online prostřednictvím platební brány GoPay, přičemž odkaz na provedení platby se Nabyvateli zobrazí na Webových stránkách po odeslání Objednávky. Platba musí být identifikována prostřednictvím uvedení emailové adresy Nabyvatele uvedené v Objednávce. Platba musí být provedena do tří dnů od odeslání Objednávky; není-li platba v uvedené lhůtě provedena, Smlouva marným uplynutím lhůty k provedení úhrady zaniká.
3.2. Závazek Nabyvatele uhradit cenu za Produkt je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.
3.3 Poskytovatel vystaví ohledně provedené platby Nabyvateli fakturu, který slouží jako doklad o úhradě Produktu. Tento je zaslán Nabyvateli do 14ti dnů po úhradě ceny za Produkt v elektronické podobě na emailovou adresu uvedenou v Objednávce. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Dodáním produktu se rozumí zpřístupnění Poskytovatelem všech videí dle objednané varianty Produktu ze zabezpečené sekce Webových stránek Nabyvateli prostřednictvím možnosti přihlášení k uživatelskému účtu. Produkt bude Nabyvateli zpřístupněn následujícím způsobem:
Poskytovatel vytvoří do tří pracovních dnů od odeslání Objednávky a řádné úhrady ceny Produktu Nabyvateli uživatelský účet na Webových stránkách.
O vytvoření uživatelského účtu bude Nabyvatel informován na emailovou adresu zadanou při Objednávce. Do uživatelského účtu se Nabyvatel přihlásí pomocí emailové adresy zadané v Objednávce.
4.2. Se zpřístupněním Produktu nejsou spojeny žádné další poplatky.
4.3. Doba zpřístupnění Produktu, resp. Nabyvatelem objednané varianty Produktu, začíná běžet ode dne, kdy je Nabyvateli odeslána informace o zpřístupnění.

5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online Produktu (k uživatelskému účtu zabezpečené sekce Webových stránek) jsou určeny pouze pro osobní potřebu Nabyvatele. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem, kterým je emailová adresa Nabyvatele uvedená v Objednávce. Nabyvatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online Produktu či poskytnuté URL adrese. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména třetí osobou.
5.2. Produkt, zejména pak videa a balíčky karet (flashcards) jsou autorským dílem Poskytovatele a jako takové podléhají ochraně dle zákona č. 121/2001 Sb. (autorský zákon). Na základě Smlouvy má Nabyvatel právo užívat po sjednanou dobu Produkt pouze pro svou osobní potřebu, a to za účelem samostudia a prohloubení znalostí v anglickém jazyce. Zejména je Produkt zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele užívat jako výukový materiál ve školách, jazykových školách a podobných institucích, stejně jako je zakázáno Produkt bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele jakkoli měnit či upravovat nebo rozmnožovat či rozšiřovat Jakékoliv šíření Produktu nebo poskytování Produktu třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele je zakázáno. Nabyvatel odpovídá Poskytovateli za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí. Smlouvu nelze chápat jako výhradní licenci k produktu.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Je-li Nabyvatel spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření Smlouvy, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Odstoupení od Smlouvy podle tohoto odstavce Nabyvatel Poskytovateli oznamuje na emailové adrese info@anglidsky.cz a může mu jej oznámit též zasláním vyplněného formuláře, který je přílohou Podmínek, na adresu info@anglidsky.cz.
6.2. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že Nabyvatel porušil Smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména neoprávněný zásah Nabyvatele do autorského práva Poskytovatele k Produktu.

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Poskytovatele za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).
7.2. Poskytovatel odpovídá Nabyvateli, že Produkt je při zpřístupnění bez vad, zejména že nemá právní vady a je zpřístupněn ve sjednaném rozsahu a může sloužit účelu, k němuž je určen. V případě, že Produkt není ve shodě se Smlouvou, má Nabyvatel právo na to, aby Poskytovatel bezplatně a bez zbytečného odkladu Produkt uvedl do stavu odpovídajícího Smlouvě nebo na přiměřenou slevu z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni Produkt řádně užívat, může Nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, nebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Nabyvatel reklamuje vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost vadu zjistit na emailové adrese info@anglidsky.cz. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o objednávce Produktu a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace bude Nabyvatel informován emailem. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel s Nabyvatelem nedohodne na delší lhůtě. Je-li vada nápadná a zřejmá již při uzavírání Smlouvy nebo lze-li vadu zjistit z veřejného seznamu, jde k tíži Nabyvatele. To neplatí, pokud Poskytovatel vadu lstivě zastřel nebo pokud Nabyvatele výslovně ujistil, že věc takovou vadu nemá nebo je vůbec bez vad.. Nejedná se o vadu Produktu, pokud Nabyvatel nemůže Produkt řádně užít z důvodu nedostatečného technického vybavení Nabyvatele, kterým se rozumí zejména pomalé internetové připojení, zastaralý hardware a software užívaný pro přístup k Produktu a podobně; za tyto skutečnosti tedy Poskytovatel nijak neodpovídá. Nabyvatel odesláním objednávky potvrdil, že vyzkoušel funkčnost Produktu (mj. tak, že vyzkoušel nezpoplatněná videa a balíčky karet na Webových stránkách) a ověřil, že disponuje dostatečným technickým vybavením pro řádné užívání Produktu. Tím není dotčeno právo Nabyvatele reklamovat vadu Produktu vzniklou v důsledku změny způsobu poskytování přístupu k Produktu na straně Poskytovatele

8. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

On-line Produkt slouží pro vzdělávací a informační účely. Informace z něj vyplývající jsou pouze návody a doporučení. Poskytovatel není jakkoliv odpovědný za úspěch či neúspěch Nabyvatele při jejich aplikaci v praxi. Po celou dobu trvání Produktu je Nabyvatel plně svéprávný a plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování. Informace obsažené v Produktu nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou chráněny a zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Bližší informace o ochraně a zpracování osobních údajů jsou dostupné na Webových stránkách.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Tyto obchodní podmínky jsou dostupné na Webových stránkách.
10.2. Stížnosti a připomínky Nabyvatele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem vyřizuje Poskytovatel, a to na emailové adrese info@anglidsky.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace.
10.3. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/
10.4. K soudnímu řešení sporů vzniklých v souvislosti se Smlouvou jsou příslušné soudy České republiky, tím nejsou dotčena práva spotřebitele uvedená v předchozím odstavci. Při existenci mezinárodního (zahraničního) prvku ve Smlouvě si strany sjednávají, že se tento vztah řídí českým právem.
10.5. Poskytovatel uchovává Smlouvu uzavřenou mezi ním a Nabyvatelem, na žádost Nabyvatele mu poskytne její kopii.
10.6. Toto aktuální znění Podmínek je platné a účinné od 1.2.2019. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit Podmínky. Nová verze Podmínek musí být zveřejněna na Webových stránkách. V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu uzavření Smlouvy.

FORMULÁŘ K UPLATNĚNÍ PRÁV PODLE UST. ČL. 6 OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
Oznámení o odstoupení od smlouvy
- Adresát: Lukáš Mitacz, se sídlem: Vlčnov 616, 687 61, IČO: 86963015, email:info@anglidsky.cz, tel: +420/777704334
- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)
- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
- Adresa spotřebitele/spotřebitelů
- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
- Datum
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako správce osobních údajů Lukáš Mitacz, se sídlem: Vlčnov 616, 687 61, IČO: 86963015, (dále také „já“, „Správce“ nebo „Poskytovatel“) Vás jako: návštěvníky webových stránek www.anglidsky.cz (dále jen „Webové stránky“), zájemce o produkty nabízené prostřednictvím Webových stránek nabyvatele, tj. osobu, která s Poskytovatelem uzavřela smlouvu, na jejímž základě se Poskytovatel zavázal umožnit nabyvateli za sjednaných podmínek a ve sjednaném rozsahu užívat produkty nabízené prostřednictvím Webových stránek a nabyvatel se zavázal zaplatit za to úplatu (dále jen „Nabyvatel“) informuji o níže popsaném shromažďování a jiném zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.
V těchto zásadách ochrany osobních údajů vysvětluji: - jaké údaje o Vás shromažďuji a z jakého důvodu,
- jak tyto údaje využívám,
- komu a v jakých případech mohou být údaje předány,
- po jakou dobu údaje zpracovávám,
- jaké možnosti nabízím, včetně získání přístupu k údajům a jejich aktualizaci a jaká máte další práva.
Pokud něčemu nerozumíte či potřebujete další informace o zpracování osobních údajů, můžete se na mne kdykoliv obrátit také na emailové adrese info@anglidsky.cz

PROČ ÚDAJE SHROMAŽĎUJI A ZPRACOVÁVÁM

Údaje shromažďuji a dále s nimi pracuji:
- v případě, že jste Nabyvatel, abych mohl plnit své smluvní závazky, které vůči Vám mám (zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost),
- v případě, že jste zájemce o mnou nabízené produkty, za účelem zajištění komunikace a sjednání či plnění příslušné smlouvy a související obchodní komunikace (zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost),
- abych Vás mohl kontaktovat zpět a poskytl Vám informace, o které jste požádali např. prostřednictvím emailové zprávy (zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost),
- abych Vám mohl zasílat novinky, které obsahují obchodní sdělení o nových produktech a akcích, pokud jste o zasílání požádali,
- abych mohl zlepšovat poskytované produkty a Webové stránky,
- za účelem ochrany svých právních zájmů nebo
- abych splnil své právní povinnosti.
Ve všech případech se jedná o smluvní požadavek na poskytnutí a zpracovávání osobních údajů. Nemáte povinnost poskytnout mi žádné osobní údaje. Současně v takovém případě nemusí být možné uzavřít se mnou smlouvu o poskytování služeb (zpřístupnění produktů) poskytovaných prostřednictvím Webových stránek. Poskytnutí údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou mým smluvním požadavkem, abych mohl smlouvu s Vámi uzavřít a splnit nebo abych Vás mohl kontaktovat. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy. Za obchodní partnery považuji Nabyvatele a potenciální nabyvatele v oblastech souvisejících s mým podnikáním. Osobní údaje obchodních partnerů (jsou-li fyzickými osobami) a osobní údaje jejich zaměstnanců a spolupracovníků zpracovávám za účelem plnění smlouvy a dále kvůli splnění právních povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní. V případě, že jste mne požádali o zasílání novinek, mohu zpracovávat Vaši emailovou adresu. Mám totiž oprávněný zájem budovat a udržovat svou obchodní značku a zasílat Vám novinky, které obsahují obchodní sdělení o nových produktech a akcích, které poskytuji. Vaše údaje používám právě k tomu, abych Vám mohl zasílat novinky, které obsahují obchodní sdělení o nových produktech a akcích, které poskytuji. Můžete kdykoliv vyjádřit přání, abych Vám nadále tyto nabídky a jiná obchodní sdělení nezasílal. Stačí mi zaslat email s příslušnou žádostí na emailovou adresu info@anglidsky.cz nebo jinou adresu, ze které jste ode mě obdrželi obchodní sdělení, a novinky Vám již zasílat nebudu.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávám zejména následující údaje:
u Nabyvatelů:
a) jméno a příjmení
b) adresa
c) emailová adresa
d) informace o zakoupených produktech
e) další údaje, které mi sdělíte

u návštěvníků Webových stránek údaje získané prostřednictvím Webových stránek:
data http cookies - údaje uvedené viz níže v části informace o Síťových identifikátorech – Cookies u zájemců: údaje, které mi sami sdělíte, zpravidla především jméno, příjmení a emailová adresa.

KDO MÁ K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP

Vaše osobní údaje bude zpracovávat Správce. Vaše osobní údaje můžu za výše uvedenými účely předat svým spolupracovníkům, kteří se podílí na mých službách, a subdodavatelům, kteří provádějí služby mým jménem. Dbám na to, že tyto subjekty mají zajištěnou povinnost mlčenlivosti. Jedná se např. o poskytovatele webhostingových služeb, mou účetní kancelář, apod. Jiným subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonné povinnosti.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budu zpracovávat:
- v případě osobních údajů poskytnutých v návaznosti na Vaši žádost o poskytnutí informací, o které jste požádali např. prostřednictvím emailové zprávy, po dobu zpravidla 6 měsíců,
- po dobu trvání smluvního vztahu, resp. po dobu, po kterou Vám budu poskytovat své služby či plnit vzájemnou smlouvu a z důvodu právní ochrany další čtyři roky poté počínaje kalendářním rokem následujícím po ukončení či splnění smlouvy, nebo
- v případě zpracování založeném na Vašem souhlasu se zasíláním novinek do jeho odvolání,
- v případě údajů získaných od návštěvníků webových stránek - data http cookies po dobu 2 hodin.
- po dobu nezbytně nutnou k ochraně svých právních zájmů,
to platí, není-li právními předpisy vyžadována delší doba (např. v případě plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty).

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S Vašimi osobními údaji nakládám zodpovědně a v souladu s českými a evropskými právními předpisy. Pro zpracování osobních údajů využívám automatizované, ale i manuální prostředky. Přijal jsem technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů. Zároveň však platí ta skutečnost, že přenos dat prostřednictvím internetu není ze své podstaty bezpečný, a proto nemůžu zaručit bezpečnost takto posílaných dat. Pokud by i přes mou nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti informuji, a to prostřednictvím poskytnuté emailové adresy.

VAŠE PRÁVA

Ve vztahu k mnou prováděnému zpracování Vašich osobních údajů můžete uplatňovat:
a) právo na přístup k osobním údajům, tj. kdykoliv můžete požádat o mé potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budu zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsem osobní údaje získal a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování;
b) právo na opravu, tj. kdykoliv mne můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“), tj. musím vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) mi to ukládá zákonná povinnost;
d) právo na omezení zpracování údajů, což znamená, že dokud nevyřeším jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musím omezit zpracování Vašich osobních údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování, pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudu již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat; pokud vznesete námitku proti zpracování v ostatních případech zpracování založeném na oprávněném zájmu, nebudu Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážu závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami Vás jako subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
f) právo na přenositelnost, tj. kdykoliv můžete požádat o Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracovávám na základě souhlasu nebo smlouvy a provádím je automatizovaně; je-li to technicky proveditelné, předám Vaše osobní údaje přímo jinému Vámi určenému správci.
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že mne kontaktujete dle Vašeho výběru na shora uvedené adrese nebo na emailové adrese info@anglidsky.cz V případě, že máte pocit, že s Vašimi osobními údaji nenakládám správně, můžete se se svou stížností obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

SÍŤOVÉ IDENTIFIKÁTORY - COOKIES, GOOGLE ANALYTICS, HOTJAR

Cookies jsou malé soubory, které se Vám v průběhu návštěvy Webové stránky ukládají do prohlížeče, což mi umožňuje zaznamenat informace o návštěvě z konkrétního zařízení. Soubory cookies tak ve většině případu neslouží k identifikaci Vás jako konkrétní osoby, ale pouze k identifikaci zařízení, ze kterého navštěvujete webovou stránku. IP adresy jsou anonymizovány. Pakliže máte ve vašem webovém prohlížeči povoleno používání cookies, dáváte s jejich používáním na mých Webových stránkách souhlas. O tom, jak používání souborů cookies zakázat, se více dozvíte v nastavení svého webového prohlížeče. Udělený souhlas ke zpracovávání osobních údajů – data http cookies je možné kdykoli odvolat, a to prostřednictvím nastavení Vašeho internetového prohlížeče a zakázáním ukládání dat http cookies této kategorie do Vašeho počítače. Již uložená data http cookies můžete kdykoli ze svého počítače smazat. Upozorňujeme Vás, že v případě zakázání ukládání všech dat http cookies může dojít k snížení či omezení funkčnosti služeb poskytovaných na Webových stránkách.
Soubory cookies využívám:
a) u Nabyvatelů, kteří se přihlásí do svého uživatelského účtu, k získání informací o (čase a datu přihlášení a odhlášení)
b) pro získávání informací o návštěvnosti Webových stránek za pomocí služby Google Analytics (viz níže) a Hotjar
Získávaná data http cookies lze rozdělit na kategorie:
i. (i) technicky nezbytná, obsahující údaje k plnému fungování webových stránek na adrese www.anglidsky.cz
ii. (ii) statistická, obsahující údaje o četnosti a způsobu využívání či trvání doby návštěvy webových stránek na adrese www.anglidsky.cz
Právním základem pro zpracování dat http cookies – technicky nezbytná a preferenční je skutečnost, že jsou nezbytné pro splnění smlouvy, uzavřené s Vámi, tedy umožnění funkčnosti Webových stránek, tak aby mohla být co nejúspěšnější a komunikaci s Vámi. Právním základem pro zpracování osobních údajů spočívajících v datech http cookies – statistická je skutečnost, že jsou nezbytné pro účely mých oprávněných zájmů, spočívajících v umožnění technického zlepšování a většího komfortu služeb poskytovaných na Webových stránkách a získání přehledu o způsobu využívání Webových stránek. Ke zdokonalování produktů a Webových stránek využívám službu Google Analytics, poskytovanou společností Google Ireland Limited společnost založená a provozovaná dle právních předpisů Irska (registrační číslo: 368047) se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“). Společnost Google v souvislosti s využíváním služby Google Analytics vystupuje jako zpracovatel dat na základě smlouvy o poskytování služby Google Analytics uzavřené mezi mnou a společností Google. Více informací o tom, jak tato služba funguje a jak je zajištěna ochrana Vašich osobních údajů se můžete dozvědět zde https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs
Dále využívám službu Hotjar, abych lépe porozuměl potřebám uživatelů a pro optimalizaci mých služeb. Pomocí technologie Hotjar mohu lépe pracovat s tím, jak dlouho uživatelé stráví na stránkách a na které odkazy nejčastěji klikají. Také lze sledovat, co je zajímá a co ne. Díky tomuto mohu přizpůsobovat obsah stránek potřebám uživatelů. Hotjar používá cookies a jiné technologie, které umožňují sběr dat o chování uživatelů a jejich zařízeních. Toto obsahuje IP adresu, která je zpracována v neidentifikovatelné formě, velikost obrazovky, typ zařízení, informace o prohlížeči a zemi. Hotjar tato data ukládá do uživatelského profilu pod pseudonymem. Hotjar má smluvní zákaz tato posbíraná data prodávat. Pro více detailů navštivte stránku https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DĚTÍ

Webové stránky ani produkty nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let v této souvislosti nezpracovávám. Pokud si myslíte, že mi nějaké dítě poskytlo osobní údaje, prosím kontaktujte mne na emailové adrese info@anglidsky.cz a učiním opatření ke smazání takových údajů.

MĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady osobních údajů budu podle svého uvážení a dle zákonných požadavků aktualizovat s cílem zohlednit změny postupů týkajících se zpracování osobních údajů. Doporučuji proto průběžně sledovat tyto Zásady ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů jsou aktuální od data uvedené účinnosti. Pokud budete nadále používat Webovou stránku, jakmile nabudou změny účinnosti, znamená Vaše trvající používání Webové stránky, že jste s těmito změnami seznámeni. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 12.2.2019